Algemene Voorwaarden Motorlijn Holland

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a) Motorlijn Holland: eenmanszaak gedreven door de heer F. van Nieuwenhuizen te Ermelo
 • b) Cliënt: iedere partij die met Motorlijn Holland een overeenkomst sluit, dan wel met wie Motorlijn Holland in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 • c) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • d) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • e) Opdrachtgever: de opdrachtgever en/of koper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, niet zijnde een Consument;
 • f) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Motorlijn Holland en de cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst;
 • g) Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
 • h) Order: iedere opdracht van de cliënt aan Motorlijn Holland;
 • i) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Deze zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 84073705

2 Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten (inclusief offertes, verkopen, leveringen alsmede overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook.
 2. Een eventuele (eerdere) verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Motorlijn Holland uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.
 3. Motorlijn Holland behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Motorlijn Holland de cliënt schriftelijk van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor de reeds gegeven orders de Voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

3 Offertes

 1. Offertes en prijsnoteringen binden Motorlijn Holland niet, en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bestellingen kunnen door ons zonder opgaaf van redenen niet in behandeling worden genomen.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en prijzen van de door Motorlijn Holland in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn met zorg opgesteld. Motorlijn Holland staat echter niet in voor de juistheid daarvan. De afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen Motorlijn Holland te bieden heeft.

4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorlijn Holland deze schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen, dan wel door verstrekking of toezending aan de cliënt van de op de overeenkomst betrekking hebbende factuur.
 2. Eventueel – later – gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Onze administratie is beslissend ter zake het onder artikel 4.2. en in dit artikellid gestelde.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Motorlijn Holland is bevoegd – indien Motorlijn Holland dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Motorlijn Holland hierover met de cliënt overleg plegen.

5 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Overeenkomsten worden gesloten tegen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende, door Motorlijn Holland vastgestelde, prijzen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Motorlijn Holland behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment van verzending van de producten te wijzigen, indien de voor Motorlijn Holland geldende omstandigheden waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de overeenkomst en voor de aflevering zijn gewijzigd. In geval van prijswijziging door Motorlijn Holland heeft de cliënt het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen vijf dagen, nadat de cliënt van de prijswijziging heeft kennis genomen, dan wel kennis had kunnen nemen.

6 Betaling

 1. a) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de cliënt alle hem door Motorlijn Holland in verband met een overeenkomst in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek, verrekening of compensatie betalen in de valuta vermeld op de factuur. Door het enkele verstrijken van deze termijn zal de cliënt in verzuim zijn. De cliënt is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten.
  b) Nieuwe cliënten betalen altijd vooraf per bank of per kas c.q. pintransactie voor overdracht van het gekochte bij ophalen of bezorgen, tenzij product(en) per post worden toegezonden. In dat geval geldt de overeengekomen of wettelijke betalingstermijn.
 2. Indien Motorlijn Holland op enig moment gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van de cliënt, is Motorlijn Holland gerechtigd niet (verder) te presteren, en alvorens verder te presteren te eisen dat de in rekening gebrachte bedragen door de cliënt bij vooruitbetaling worden voldaan, of dat de cliënt deugdelijke zekerheid stelt voor zowel de nakoming van zijn betalingsverplichtingen als ook zijn overige verplichtingen.
 3. Motorlijn Holland is gerechtigd een kredietlimiet vast te stellen. Bij overschrijding van dit kredietlimiet is Motorlijn Holland gerechtigd overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel te handelen. Motorlijn Holland kan een kredietlimiet met door haar vast te stellen bedragen inperken, inperkingen wijzigen of overeengekomen inperkingen achterwege laten.
 4. In geval de cliënt één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en zijn alle vorderingen uit welke hoofde ook van Motorlijn Holland op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldatum is de cliënt aan Motorlijn Holland per maand of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, de wettelijke rente verschuldigd ex artikel 6:119a BW voor handelstransacties en ex artikel 6:119 BW voor consumententransacties over alle te late betalingen. Tevens is de cliënt in dit geval de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door cliënt te vergoeden kosten bedragen ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling, waarbij geldt dat bij de Consument de BIK-staffel (Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten) van toepassing is, en onverminderd het recht op vergoeding van de volledige kosten.
 5. Ieder bedrag dat van de cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Motorlijn Holland op de cliënt mocht hebben, ten aanzien van welke Motorlijn Holland niet een eigendomsvoorbehoud conform artikel 8 heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van de cliënt wordt ontvangen allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.4, en vervolgens strekken tot voldoening van opeisbare facturen, waarbij de factuur met de oudste fatale datum het eerst wordt gecrediteerd, zelfs al vermeldt de cliënt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Motorlijn Holland is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de cliënt te verrekenen met hetgeen Motorlijn Holland aan de cliënt verschuldigd is of zal zijn.

7 Aflevering

 1. Een door Motorlijn Holland opgegeven aflevertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Motorlijn Holland geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Motorlijn Holland verstrekte gegevens. Deze aflevertijd zal door Motorlijn Holland zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven aflevertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien geen levertijd is overeengekomen /vermeld geldt een levertermijn van 30 dagen na bestelling. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft de cliënt uitsluitend het recht om, bij aangetekend schrijven, ons op deze overschrijding te wijzen en dient ons nog een uiterste levertermijn van tenminste 10 werkdagen te verschaffen, welke ingaat bij ontvangst van de betreffende ingebrekestelling.
 3. Bij overschrijding van de aflevertijd heeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De cliënt heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de aflevertijd zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. De cliënt is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat redelijk en noodzakelijk is.
 4. Indien Motorlijn Holland voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de cliënt moeten worden verstrekt, kan de aflevertijd nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Motorlijn Holland.
 5. Motorlijn Holland heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 6. Tenzij anders overeengekomen worden orders voor rekening van Motorlijn Holland doch voor risico van de cliënt afgeleverd bij de door Motorlijn Holland te bepalen goedkoopste gelegenheid. Indien de cliënt een andere wijze van aflevering wenst dan bij Motorlijn Holland gebruikelijk, zullen eventueel hieruit voortvloeiende kosten hem in rekening worden gebracht.
 7. Wanneer de producten na het verstrijken van de leveringstijd door de cliënt niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier weken is Motorlijn Holland gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze producten. De eventuele mindere opbrengst, en de kosten komen voor rekening van de cliënt, onverminderd alle overige rechten van Motorlijn Holland.
 8. De cliënt is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Motorlijn Holland dat de producten ter beschikking van de cliënt staan.
 9. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de (af )levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringspakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 10. Eventuele retourzendingen dientengevolge dienen uiterlijk binnen 8 dagen na leveringsdatum te geschieden.

8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat de eigendom van de producten pas over op de cliënt, zodra de cliënt heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen jegens Motorlijn Holland uit hoofde van of krachtens een overeenkomst aan hem – eerder – geleverde of – nog in de toekomst – te leveren producten, respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming van een overeenkomst, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
 2. De cliënt is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en zal deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Motorlijn Holland bewaren.
 3. Voordat de eigendom van de producten op de cliënt is overgegaan, is de cliënt niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De cliënt is slechts gerechtigd de producten, waarvan Motorlijn Holland eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de cliënt noodzakelijk is. De cliënt zal zijn afnemers van de eventuele eigendomsrechten van Motorlijn Holland op de hoogte stellen.
 4. Voor vorderingen anders dan in artikel 3:92 lid 2B.W. genoemde, geldt dat Motorlijn Holland op de afgeleverde producten, die door betaling in eigendom op de cliënt zijn overgegaan, en waarop het eigendomsvoorbehoud als gevolg van – toekomstige – vorderingen ex artikel 3:92 lid 2 BW niet herleeft en/of zal herleven, behoudt Motorlijn Holland zich nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW. tot meerdere zekerheid van vorderingen, die Motorlijn Holland uit welke hoofde dan ook mocht hebben op de cliënt.
 5. Indien de cliënt in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Motorlijn Holland tekort schiet of Motorlijn Holland goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Motorlijn Holland gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. De cliënt is verplicht Motorlijn Holland of een door Motorlijn Holland aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.

9 Garantie

 1. Motorlijn Holland staat slechts in voor de kwaliteit van de producten in de staat waarin zij verkeren op het moment van aflevering, en garandeert slechts dat de producten de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.
 2. Motorlijn Holland verleent voor de door haar geleverde producten dezelfde garantie als door haar leveranciers wordt gegeven, hetgeen gelijk staat aan de fabrieksgarantie. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijn van 18 maanden.
 3. De garantie houdt in dat Motorlijn Holland de producten zal vervangen na ontvangst van de retour gezonden producten. Garantie verplicht Motorlijn Holland niet tot creditering van factuurbedragen over te gaan.
 4. De garantie geldt slechts indien de cliënt aan al zijn verplichtingen jegens Motorlijn Holland heeft voldaan
 5. De garantie op producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de producten in andere producten zijn verwerkt.
 6. Alle geleverde onderdelen, waaronder elektrische onderdelen, dienen deugdelijk te worden onderhouden en jaarlijks te worden gekeurd door Motorlijn Holland, dan wel een gecertificeerd c.q. erkend bedrijf in de motorbranche, bij gebreke waarvan garantieaanspraken en recht op kosteloos herstel of (vervangende) schadevergoeding direct vervalt. Onoordeelkundig gebruik of herstel door cliënt zelf leidt te allen tijde tot verlies van garantieaanspraken en verlies van recht op herstel c.q. (vervangende) schadevergoeding.

10 Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de garantiebepalingen, sluit Motorlijn Holland iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens de cliënt of een derde uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals schade aan de producten, gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Motorlijn Holland, of werknemers en/of door Motorlijn Holland ingeschakelde hulppersonen.
 2. Indien en voor zover er op Motorlijn Holland enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de totale aansprakelijkheid van Motorlijn Holland te allen tijde beperkt tot het drievoud van het factuurbedrag met een maximum van Euro 2.500,- per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen, onverlet de aansprakelijkheid op grond van titel 3, afdeling 3 van boek 6 BW alsook dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren.
  3 De cliënt vrijwaart Motorlijn Holland voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Motorlijn Holland geleverde producten en diensten, tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of opzet van Motorlijn Holland, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde hulppersonen.

11 Klachten

 1. De cliënt is verplicht de producten onmiddellijk bij ontvangst, doch in elk geval zo spoedig mogelijk nadien, en in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren. Klachten, anders dan in de leden 7 en 8 van artikel 7 genoemde, naar aanleiding van de Motorlijn Holland facturen of ter zake van gebreken aan de producten die bij de inspectie of bij eerste gebruik worden geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, dient de cliënt onmiddellijk, doch in elk geval binnen 21 dagen nadat de producten zijn ontvangen, schriftelijk ter kennis van Motorlijn Holland te brengen. Laat de cliënt zulks na, dan kan de cliënt zich er niet op beroepen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Gebreken die redelijkerwijs niet hadden kunnen worden geconstateerd binnen de in het vorige lid genoemde termijn, dient de cliënt uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk ter kennis van Motorlijn Holland te brengen. Bij constatering van een gebrek is de cliënt verplicht het eventuele gebruik van de producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. De cliënt zal daarbij de aanwijzingen van Motorlijn Holland stipt opvolgen en Motorlijn Holland alle medewerking verlenen voor onderzoek van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de producten. Indien Motorlijn Holland zulks verlangt, zal de cliënt de producten retour zenden.

12 Retourzendingen en annulering

 1. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde kunnen de door Motorlijn Holland geaccepteerde orders niet worden geannuleerd, en de door Motorlijn Holland geleverde producten niet worden teruggenomen of geruild, indien de producten en/of de verpakking niet in goede staat verkeren.
 2. Nooit zullen producten die bij Motorlijn Holland niet voorradig waren of zijn, en producten die speciaal voor de cliënt zijn gekocht, in aanmerking komen voor een annulering, terugneming of ruiling, indien de producten en/of de verpakking niet in goede staat verkeren.
 3. Retourzending van producten anders dan wegens foutieve levering is alleen mogelijk indien Motorlijn Holland zich daarmee tevoren schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 4. De retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een pakbon, waarop de datum en het nummer van de afleveringsbon c.q. factuur van Motorlijn Holland vermeld staan. Artikelen waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door Motorlijn Holland geleverd zijn, komen niet voor creditering in aanmerking.
 5. Artikelen waarvan het aantal niet overeenkomt met de standaard verpakkingseenheid komen niet voor creditering in aanmerking.
 6. Creditnota’s welke betrekking hebben op de door de cliënt retour gezonden producten, worden berekend volgens de op de datum van de creditering geldende prijzen en kortingen. Het bedrag van de creditnota zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag van de hierop betrekking hebbende factuur.

13 Beëindiging

 1. Motorlijn Holland kan, naast haar overige uit de overeenkomst en de wet voortvloeiende rechten, de overeenkomst met de cliënt in zijn geheel, of voor het nog niet uitgevoerde deel, te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid jegens de cliënt, met directe ingang ontbinden indien de cliënt één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten jegens Motorlijn Holland niet nakomt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt, indien hij ophoudt te bestaan, zijn activiteiten staakt of tot liquidatie van zijn onderneming overgaat of indien er beslag wordt gelegd op zijn vermogen ter zake substantiële schulden of indien hij niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat of een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de van toepassing verklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, bij overlijden.
 2. Indien het vorige artikellid van toepassing is, is Motorlijn Holland gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, alsmede is Motorlijn Holland gerechtigd het aan haar verschuldigde ineens en in zijn geheel op te eisen, onverminderd de overige aan Motorlijn Holland toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder ook de kosten van terugname van de producten.

14 Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Motorlijn Holland gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van de wil van Motorlijn Holland onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, verhinderen of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Motorlijn Holland in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: oorlog, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, epidemieën, niet tijdig aanleveren van materiaal en producten door de importeur/fabriek dan wel de leverancier, belemmerende overheidsmaat regelen of het ontbreken van een van overheidswege te verkrijgen vergunning. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld zich ten aanzien van, of in het bedrijf van, fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Motorlijn Holland de producten betrekt of pleegt te betrekken mochten voordoen.

15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten gesloten door Motorlijn Holland is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 3. Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit, of verband houdende met door Motorlijn Holland gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen, indien deze geschillen horen tot de bevoegdheid van de rechtbank, worden behandeld door de rechtbank Gelderland en indien deze geschillen horen tot de bevoegdheid van de Kantonrechter, door rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn. Deze Voorwaarden zijn in gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder 84073705

Bovenstaande bepalingen gelden tevens voor consumenten, tenzij de navolgende bepalingen -die uitsluitend gelden voor consumenten- daarvan afwijken:

1 Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

2 Verplichtingen tijdens bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

3 Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

4 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.